Imants Lastovskis Tirdzniecības pārstāvis Tel. + (371) 27103132

 

Spēles nosacījumi

 

Florbols ir spēle starp divām komandām. Spēles mērķis ir gūt vairāk vārtu nekā pretinieku komanda, spēlējot atbilstoši noteikumiem.

 

Florbolu vēlams spēlēt telpās uz cieta un līdzena seguma laukumā, kuru ir apstiprinājuši sacensību rīkotāji.

 

1 Laukums

 

101 Laukuma izmēri

1) Laukumam ir jābūt 40m x 20m ar noapaļotiem stūriem un norobežotam ar IFF apstiprinātu un attiecīgi marķētu apmali.

Laukumam ir jābūt taisnstūrveida, izmēri ir noteikti garums x platums. Mazākais atļautais laukums ir 36m x 18m, un lielākais atļautais ir 44m x 22m.

 

102 Atzīmes laukumā

1) Visas atzīmes ir jāizdara ar 4 – 5cm platām līnijām skaidri saredzamā krāsā.

2) Centra līnijai un centra vietai jābūt atzīmētām.

Centra līnijai ir jābūt paralēlai laukuma īsākajām malām un jāsadala laukums divās vienādās daļās.

3) Vārtu laukumiem, kuru izmēri ir 4m x 5m, jābūt atzīmētiem 2,85m attālumā no laukuma īsākās malas.

Vārtu laukumiem ir jābūt taisnstūrveida, izmēri ir noteikti garums x platums, iekļaujot līnijas. Vārtu laukumiem ir jābūt iecentrētiem attiecībā pret laukuma garākajām malām.

4) Vārtsargu laukumiem, kuru izmēri ir 1m x 2,5m, jābūt atzīmētiem 0,65m pirms vārtu laukumu aizmugurējām līnijām.

Vārtsargu laukumiem ir jābūt taisnstūrveida, izmēri ir noteikti garums x platums, iekļaujot līnijas. Vārtsargu laukumiem ir jābūt iecentrētiem attiecībā pret laukuma garākajām malām.

5) Vārtsargu laukumu aizmugurējām līnijām ir jāsakrīt ar vārtu līnijām. Vārtu stabu vietu atzīmēm jābūt izvietotām uz vārtsargu laukumu aizmugurējām līnijām 1,6m attālumā vienai no otras.

Vārtu līnijām ir jābūt iecentrētām attiecībā pret laukuma garākajām malām. Vārtu stabu vietu atzīmes jāizdara vai nu ar pārtraukumiem vārtsargu laukumu aizmugurējās līnijās vai ar īsām līnijām, perpendikulārām vārtsargu laukumu aizmugurējām līnijām.

6) Izspēlu vietas ir jāatzīmē uz centra līnijas un uz vārtu līniju iedomātajiem pagarinājumiem 1,5m attālumā no laukuma garākajām malām nepārsniedzot 30cm diametrā

Izspēlu vietas ir jāatzīmē kā krustiņi. Atzīmes uz centra līnijas var būt iedomātas.

 

103 Vārti

1) Vārtiem, IFF apstiprinātiem un attiecīgi marķētiem, ir jābūt novietotiem uz vārtu stabu vietu atzīmēm.

Vārtu atvērumiem jābūt vērstiem pret centru.

 

104 Komandu maiņas zonas

1) Komandu maiņas zonām ir jābūt atzīmētām 10m garumā uz vienas no laukuma garākajām malām 5m no centra līnijas, un tām ir jāiekļauj spēlētāju soli. Maiņas zonas var tāpat tikt atzīmētas uz apmales augšas, izmantojot citu krāsu

Komandu maiņas zonām ir jābūt atzīmētām apmales abas pusēs. Komandu maiņas zonas nedrīkst pārsniegt 3m attālumu no apmales. Spēlētāju soliem jābūt novietotiem piemērotā attālumā no apmales un uz tiem ir jābūt vietām deviņpadsmit personām katrai komandai.

 

105 Sekretariāts un sodīto spēlētāju soli

1) Sekretariātam un sodīto spēlētāju soliem ir jāatrodas komandu maiņas zonām pretējā pusē pie centra līnijas.

Sekretariātam un sodīto spēlētāju soliem ir jāatrodas piemērotā attālumā no apmales. Katras komandas sodītajiem spēlētājiem ir jābūt atsevišķiem soliem, novietotiem sekretariātam abās pusēs. Uz sodīto spēlētāju soliem jābūt vietām vismaz divām personām katrai komandai. Sacensību rīkotāji var pieļaut izņēmumus izmaiņas attiecībā uz sekretariāta un sodīto spēlētāju solu izvietojumu. Šādā situācijā starp sodīto spēlētāju soliņu un maiņas zonu jābūt , kā minimums, 2 metru attālumam.

 

106 Laukuma pārbaude

1) Tiesnešiem savlaicīgi, pirms spēles jāpārbauda laukums un jāpārliecinās, lai defekti tiktu novērsti.

Par visiem defektiem ir jāpaziņo. Rīkotāj komanda ir atbildīga par defektu novēršanu un laukuma apmaļu uzturēšanu noteiktajā kārtībā visu spēles laiku. Visiem bīstamajiem priekšmetiem ir jābūt aizvāktiem vai nopolsterētiem.

 

2 Spēles laiks

 

201 Normālais spēles laiks

1) Normālajam spēles laikam ir jābūt 3 x 20 minūtēm ar diviem 10 minūšu starpbrīžiem, kad komandām jāmainās laukuma pusēm.

Sacensību rīkotāji var pieļaut izņēmumus attiecībā uz īsāku spēles laiku, bet tas nedrīkst būt mazāks kā 2 x 15 minūtes, un/vai īsākiem pārtraukumiem. Kad notiek laukuma pušu maiņa, komandām jāmainās arī komandu maiņas zonām. Mājinieku komandai savlaicīgi pirms spēles jāizvēlas laukuma puses. Katram spēles periodam ir jāsākas ar izspēli laukuma centrā. Sekretariāts ir atbildīgs par sirēnas vai kāda cita piemērota skaņas signāla nodrošināšanu katra perioda beigās, ja vien tas nav automātisks. Starpbrīža laiks sākas tūlīt pēc spēles perioda beigām. Komandas ir atbildīgi par atgriešanos laukumā spēles atsākšanai pēc pārtraukuma. Ja tiesneši uzskata laukuma vienu pusi par labāku, komandām jāmainās laukuma pusēm pēc trešā perioda pirmās puses, bet par to jānolemj pirms trešā perioda sākuma. Ja notiek šāda laukuma pušu maiņa, spēle jāatsāk ar izspēli laukuma centrā.

 

2) Spēles laikam ir jābūt efektīvam.

Efektīvs spēles laiks nozīmē, ka laikam jābūt apturētam vienmēr, kad spēle ir pārtraukta ar tiesneša svilpi, un atsāktam, kad bumbiņa tiek spēlēta.

Spēles neparedzētos pārtraukumos jālieto trīskāršs signāls. Tiesneši lemj, kas uzskatāms par neparedzētu pārtraukumu, bet tas vienmēr iekļauj: bojātu bumbiņu, sadalījušos apmali, traumas, inventāra mērīšanu, nepiederošas personas un priekšmetus laukumā; ja gaismas ir nodzisušas vai nu pilnīgi vai daļēji, un ja beigu signāls skanējis kļūdaini. Ja apmale ir sadalījusies, spēle nav jāaptur, līdz bumbiņa nonāk sadalīšanās vietas tuvumā. Traumu gadījumā spēle jāaptur vienīgi, ja ir aizdomas par nopietnu savainojumu vai ja savainotais spēlētājs tieši ietekmē spēli. Sacensību rīkotāji var atļaut lietot neefektīvu spēles laiku, kad spēles laiks jāaptur tikai sakarā ar vārtu gūšanu, soda metienu, spēles pārtraukumu vai tiesnešu trīskāršu signālu neparedzētos pārtraukumos. Spēles pēdējās 3 minūtēs vienmēr ir jāspēlē efektīvs spēles laiks. Spēles laikam jābūt  apturētam soda metienu laikā.

 

202 Pārtraukums

1) Spēles laikā katrai komandai ir tiesības pieprasīt vienu pārtraukumu, kurš var tikt piešķirts un atzīmēts ar trīskāršu signālu, tiklīdz spēle ir apturēta.

Pārtraukumu var pieprasīt jebkurā laikā, tajā skaitā saistībā ar vārtu gūšanu un soda metienu, izņemot soda metienus pēc papildlaika, bet tikai komandas kapteinis vai pārstāvis Pārtraukums, kurš tiek pieprasīts laikā, kad spēle ir apturēta, tiek piešķirts nekavējoties, bet, ja tiesneši uzskata, ka tas negatīvi ietekmēs pretinieku komandas spēles situāciju, pārtraukums var tikt piešķirts nākamajā spēles apturēšanas laikā.

Pieprasītais pārtraukums tiek piešķirts vienmēr, bet pēc vārtu gūšanas komanda pieprasīto pārtraukumu var atsaukt. Pārtraukums sākas pēc tiesneša papildus signāla, kad komandas atrodas savās komandu maiņas vietās un tiesneši - pie sekretariāta. Nākamais papildus signāls pēc 30 sekundēm nozīmē pārtraukuma beigas. Pēc pārtraukuma spēle jāatsāk situācijā, kādā tā bija pirms pārtraukuma. Sodītais spēlētājs pārtraukumā piedalīties nedrīkst.

 

203 Papildlaiks

1)      Ja spēle beidzas ar vienādu rezultātu, tā ir jāpagarina (jābūt 10 minūšu pagarinājumam), līdz viena komanda gūst vārtus.

 

Pirms papildlaika komandām ir tiesības uz 2 minūšu pārtraukumu, bet laukuma pusēm komandas nemainās. Papildlaikā noteikumi par laika apturēšanu un atsākšanu ir tādi paši kā normālajā spēles laikā. Papildlaiks periodos dalīts netiek. Soda laikam pēc normālā spēles laika ir jāturpinās papildlaikā. Ja rezultāts arī pēc ierobežotā papildlaika ir neizšķirts, tad spēles rezultāts ir jāizšķir ar soda metienu palīdzību.

 

204 Soda metieni pēc papildlaika

1) Pieciem laukuma spēlētājiem no katras komandas jāizpilda viens soda metiens katram. Ja rezultāts joprojām nemainās, šiem pašiem spēlētājiem jāizpilda viens soda metiens katram, līdz tiek sasniegts izšķirošs rezultāts.

Soda metieni jāizpilda pamīšus. Tiesneši izlemj, kurus vārtus izmantot, un veic izlozi starp komandu kapteiņiem. Uzvarētājs izlemj, kura komanda sāks soda metienus. Komandas kapteinim vai komandas pārstāvim rakstiski jāinformē tiesneši un sekretariāts par spēlētāju numuriem un secību, kādā viņi izpildīs soda metienus. Tiesnešiem ir jānodrošina, ka soda metieni tiek izpildīti precīzi tādā secībā, kā to atzīmējuši komandu pārstāvji. Tiklīdz soda metienos ir sasniegts izšķirošs rezultāts, spēle ir beigusies, un uzvarētājai komandai tiek ieskaitīta uzvara ar vieniem papildus vārtiem. Pirmajos piecos soda metienos izšķirošs rezultāts ir sasniegts, ja komanda ir vadībā ar lielāku gūto vārtu skaitu nekā pretinieku komandas atlikušo soda metienu skaits. Iespējamo papildus soda metienu laikā izšķirošs rezultāts ir ieskaitāms, ja komanda guvusi par vieniem vārtiem vairāk nekā pretinieku komanda, un abas komandas ir izpildījušas vienādu skaitu sodu metienu. Izpildot papildus soda metienus, iepriekšējā secība nav jāievēro, bet spēlētājs nedrīkst izpildīt trešo soda metienu, kamēr visi viņa komandas atzīmētie spēlētāji nav izpildījuši vismaz divus, un tā tālāk. Sodītais spēlētājs soda metienos drīkst piedalīties, ja vien viņam nav piešķirts spēles sods. Ja tiek piešķirts sods soda metienu laikā, komandas kapteinim ir jāizvēlas laukuma spēlētājs, kurš nav atzīmēts, lai aizvietotu spēlētāju, kuram piešķirts sods. Ja vārtsargam tiek piešķirs sods soda metienu laikā, tas jānomaina ar rezerves vārtsargu.

 

Ja rezerves vārtsarga nav, komandai tiek piešķirtas ne vairāk kā 3 minūtes, lai atbilstoši ekipētu laukuma spēlētāju, kurš nav atzīmēts, bet šis laiks nedrīkst tikt izmantots, lai iesildītos. Jaunais vārtsargs un maiņas laiks jāatzīmē spēles protokolā. Komandai, kura nespēj atzīmēt piecus laukuma spēlētājus, ir atļauts izpildīt tikai tik soda metienus, cik viņiem ir atzīmēto spēlētāju. Šis nosacījums ir spēkā arī papildus soda metienu laikā.

 

3     Dalībnieki

 

301 Spēlētāji

1) Katrai komandai ir atļauts izmantot ne vairāk kā 20 spēlētājus. Viņiem jābūt atzīmētiem spēles protokolā.

Spēlētāji var būt laukuma spēlētāji vai vārtsargi. Citi spēlētāji, kuri nav atzīmēti spēles protokolā, nedrīkst piedalīties spēlē vai atrasties savas komandas maiņas zonās.

2)      Spēles laikā laukumā vienlaicīgi drīkst atrasties seši spēlētāji katrā komandā, ieskaitot tikai vienu vārtsargu, vai tikai seši laukuma spēlētāji.

Lai tiesneši uzsāktu spēli, katrā komandā jābūt vismaz pieciem laukuma spēlētājiem un vienam atbilstoši ekipētam vārtsargam, pretējā gadījumā spēles rezultāts kļūst 5:0 nepārkāpējas komandas labā. Spēles laikā katrā komandā jābūt gataviem spēlēt vismaz četriem spēlētājiem, pretējā gadījumā spēle tiek pārtraukta ar rezultātu 5:0 nepārkāpējas komandas labā vai arī ar sasniegto rezultātu, ja tas ir labvēlīgāks nepārkāpējai komandai.

 

302 Spēlētāju maiņa

Spēlētāju maiņa var notikt jebkurā spēles laikā un neierobežotā skaitā.

Visām maiņām jānotiek savas komandas maiņas zonā. Spēlētājam, kurš atstāj laukumu, ir jāšķērso apmale pirms spēlētāja, kurš uziet laukumā. Savainotu spēlētāju, kurš atstājis laukumu ārpus savas komandas maiņas zonas, nedrīkst nomainīt, līdz spēle nav apturēta.

 

303 Īpaši noteikumi vārtsargiem

1) Visi vārtsargi ir jāatzīmē spēles protokolā.

Atzīme jāizdara ar “V” pēdiņās. Spēlētājs, kurš ir atzīmēts kā vārtsargs, attiecīgajā spēlē nedrīkst piedalīties kā laukuma spēlētājs ar nūju. Ja komandā savainojuma vai soda dēļ vārtsargs jānomaina ar laukuma spēlētāju, tai tiek dotas ne vairāk kā 3 minūtes, lai atbilstoši ekipētu aizvietotāju, bet šis laiks nedrīkst tikt izmantots, lai iesildītos. Jaunais vārtsargs un maiņas laiks ir jāatzīmē spēles protokolā.

2) Ja vārtsargs spēles laikā pilnīgi atstāj savu vārtu laukumu, pirms atgriešanās tajā viņš uzskatāms par laukuma spēlētāju, tikai bez nūjas.

Tas nav saistāms ar izmetienu. Vārtsargs uzskatāms par pilnīgi atstājušu vārtu laukumu, ja neviena viņa ķermeņa daļa nepieskaras vārtu laukuma grīdai. Vārtsargam tomēr ir atļauts lēkāt savā vārtu laukumā. Līnijas pieskaitāmas vārtu laukumam.

 

304 Īpaši noteikumi komandu kapteiņiem

1) Katrā komandā ir jābūt komandas kapteinim, kurš jāatzīmē spēles protokolā.

Atzīme jāizdara ar “K” pēdiņās. Kapteiņa maiņa atļauta tikai savainojuma, slimības vai spēles soda gadījumā, un maiņas laiks ir jāatzīmē spēles protokolā. Nomainītais komandas kapteinis vairs nedrīkst būt komandas kapteinis attiecīgajā spēlē.

2) Tikai komandas kapteinim ir tiesības runāt ar tiesnešiem, bet viņa pienākums ir arī palīdzēt tiesnešiem.

Kapteinim ar tiesnešiem jāsarunājas pieklājīgi. Sodīts komandas kapteinis zaudē savas tiesības sarunāties ar tiesnešiem, ja vien tiesneši neuzrunā viņu, un, izņemot gadījumus, ja komandas pārstāvji pieprasa pārtraukumu, komandai nav iespēju sazināties ar tiesnešiem. Ja tiesnešiem rodas  nepieciešamība apsvērt jautājumu, tam jānotiek ārpus laukumam, nevis laukumā un nekad tiesnešu ģērbtuvēs.

 

305 Komandas pārstāvji

1) Katra komanda spēles protokolā drīkst atzīmēt ne vairāk kā piecus pārstāvjus.

Citām personām, kuras nav atzīmētas spēles protokolā, nav atļauts atrasties savas komandas maiņas zonā. Izņemot pārtraukumu, komandas pārstāvis nedrīkst atrasties laukumā bez tiesnešu atļaujas. Visai komandas vadīšanai jānotiek no komandas maiņas zonas. Pirms spēles komandas pārstāvim jāparaksta spēles protokols. Pēc spēles sākuma nekādi papildinājumi nav atļauti, izņemot iespējamie labojumi nepareiziem numuriem. Ja pārstāvis ir atzīmēts gan kā pārstāvis, gan kā spēlētājs, jebkurās strīdīgās situācijās saistībā ar pārkāpumiem komandas maiņas zonā viņš vienmēr uzskatāms par spēlētāju.

 

306 Tiesneši

1) Spēle jāvada un jākontrolē diviem tiesnešiem ar vienādām pilnvarām.

Tiesnešiem ir tiesības apturēt spēli, ja tā ir nopietni apdraudēta un to nevar turpināt atbilstoši noteikumiem.

 

307 Sekretariāts

1) Sekretariātam ir jābūt savā vietā.

Sekretariātam jābūt neitrālam un atbildīgam par spēles protokolu, laika ņemšanu un jāpilda iespējamie informatora pienākumi.

 

4 Inventārs

 

401 Spēlētāju apģērbs

1) Visiem laukuma spēlētājiem jābūt tērptiem sporta tērpos, kuri sastāv no krekla, īsajām biksēm un garajām zeķēm līdz ceļiem.

Sievietes var tērpties īsos svārkos vai kleitās (viendaļīgos kreklos un svārkos) šortu vietā Visiem vienas komandas laukuma spēlētājiem jābūt tērptiem vienādos sporta tērpos. Komandas sporta tērpi var būt jebkurā krāsu salikumā, bet krekli nedrīkst būt pelēki. Ja tiesneši uzskata, ka komandas nav iespējams atšķirt pēc to sporta tērpiem, viesu komandai tie ir jāmaina. Zeķēm jābūt uzvilktām līdz ceļiem, vienveidīgām un, ja sacensību rīkotāji nolēmuši, jāatšķiras komandu starpā.

2) Visiem vārtsargiem jābūt tērptiem kreklos un garajās biksēs.

3) Visiem krekliem jābūt numurētiem.

Komandas krekliem jābūt numurētiem ar atšķirīgiem veselajiem skaitļiem mugurpusē un uz krūtīm ar skaidri saskatāmiem arābu cipariem. Cipariem mugurpusē jābūt vismaz 200mm augstiem un uz krūtīm vismaz 70mm augstiem. Krekliem var būt jebkurš skaitlis no 1 līdz 99, bet skaitlis 1 nav atļauts laukuma spēlētājiem. Ja nepareizi numurēts spēlētājs piedalās spēlē, tad spēles protokols ir jālabo un par pārkāpumu jāziņo turnīra organizētājiem.

4) Visiem spēlētājiem jābūt apavos.

Apavu modelim jābūt paredzētam nodarbībām telpās. Zeķes ārpus apaviem nedrīkst būt. Ja spēlētājs spēles laikā pazaudē vienu vai abus apavus, viņš drīkst turpināt spēli līdz nākamajam spēles apturēšanas brīdim.

 

402 Tiesnešu apģērbs

1) Tiesnešiem jābūt tērptiem pelēkos kreklos, melnās īsajās biksēs un melnās zeķēs līdz ceļiem. Tiesnešiem jābūt ģērbtiem vienādas krāsas uniformās.

Izņēmumus par citiem krāsu salikumiem var noteikt sacensību rīkotāji.

 

403 Īpašais vārtsarga inventārs

1) Vārtsargs nedrīkst lietot nūju.

2) Vārtsargam obligāti jāvalkā sejas maska, kura ir saskaņota ar IFF materiālu nolikumu un atbilstoši marķēta.

Tas attiecas tikai uz spēles laiku laukumā. Visi maskas pārveidojumi, izņemot krāsojumus, ir aizliegti.

3)  Vārtsargs drīkst izmantot jebkura veida aizsarginventāru, bet tas nedrīkst būt paredzēts vārtu aizsegšanai.

Atļauts lietot aizsargķiveri un plānus cimdus. Jebkura veida berzējošas vai lipīgas vielas ir aizliegtas. Uz vārtiem vai vārtos nedrīkst būt nekādi priekšmeti. Vārtsargs nedrīkst izmantot nekādu aizsargekipējumu, kas pārklāj vairāk nekā vārtsarga ķermeni, piemēram plecu polsterus.

 

404 Īpašais komandas kapteiņa inventārs

1) Komandas kapteinim jābūt rokas apsējam.

Rokas apsējs jānēsā uz rokas un tam jābūt skaidri saredzamam. Līmlenti kā rokas apsēju lietot nedrīkst. Par nepareizu apsēju jāziņo turnīra rīkotājiem.

 

405    Personīgais inventārs

1) Spēlētājam nedrīkst būt personīgais inventārs, kurš var izraisīt savainojumu.

Par personīgo inventāru uzskatāms aizsargājošs un medicīnisks inventārs, pulksteņi, auskari utt. Tiesneši nolemj, kas ir uzskatāms par bīstamu. Viss aizsarginventārs, ja iespējams, jānēsā zem apģērba. Izņēmumi ir elastīgas galvas lentas bez mezgliem, galvassega nedrīkst būt. Jebkura veida garš pieguļošs apģērbs laukuma spēlētājiem ir aizliegts. Izņēmumi var tikt atļauti tikai ar turnīra rīkotāju atļauju pēc rakstiska pieprasījuma .

 

406 Bumbiņa

1)      Bumbiņai ir jābūt IFF apstiprinātai un attiecīgi marķētai.

Bumbiņas virsmai jābūt vienkrāsainai, bet ne fluorescējošā krāsā, Tāpat bumbiņas iekšējā krāsa nedrīkst būt fluorescējošā krāsā.

 

407 Nūja

1) Nūjai ir jābūt IFF apstiprinātai un attiecīgi marķētai.

Visi nūjas kāta pārveidojumi, izņemot īsināšanu, ir aizliegti. Kāts drīkst būt notīts virs satvēriena atzīmes, bet nedrīkst būt nosegti oficiālie marķējumi.

2) Nūjas lāpstiņa nedrīkst būt asa, un tās izliekums nedrīkst pārsniegt 30mm.

Jebkādi lāpstiņas pārveidojumi, izņemot izliekumu, ir aizliegti. Izliekuma mērījums ir jāizdara no lāpstiņas zemākās malas augstākā punkta, kad nūja ir nolikta guļus uz līdzenas virsmas. Lāpstiņas mainīšana ir atļauta ja lāpstiņa ir apstiprināta ar nūju un ir tās pašas markas, bet jaunā lāpstiņa nedrīkst būt nenostiprināta. Savienojuma vietu starp lāpstiņu un kātu notīt ir atļauts, bet ne vairāk kā 10mm no lāpstiņas redzamās daļas drīkst būt aizsegts.

 

408 Tiesnešu inventārs

1) Tiesnešiem ir jābūt nodrošinātiem ar vidēja izmēra plastmasas svilpēm, mērīšanas inventāru un sarkanajām kartiņām.

Cita veida svilpes drīkst izmantot ar sacensību rīkotāju atļauju.

 

409 Sekretariāta inventārs

1) Sekretariātam jābūt visam inventāram, kas nepieciešams viņu pienākumu pildīšanai.

 

410 Inventāra pārbaude

1) Tiesnešiem jālemj par visa inventāra kontroli un mērījumiem.

Pārbaudei ir jānotiek pirms spēles un arī spēles laikā. Nepareizs inventārs, tajā skaitā bojātas nūjas, izņemot nūjas lāpstiņas mērīšanu, kas tiek konstatēts pirms spēles vai spēles laikā, ir jāsakārto attiecīgajam spēlētājam, un pēc tam viņš var piedalīties/turpināt spēlēt. Pārkāpumi, kuri saistīti ar spēlētāju tērpiem un kapteiņa apsēju sodāmi ne vairāk kā vienu reizi komandai spēles laikā. Par visu nepareizo inventāru jābūt ziņojumam. Pie sekretariāta inventāra pārbaudes laikā drīkst atrasties tikai komandu kapteiņi un spēlētājs ar pārbaudāmo inventāru. Pēc mērījuma izdarīšanas spēle tiek atjaunota situācijā, kādā tā bija pirms pārtraukuma.

2) Izliekuma pārbaudi un nūjas kāta/lāpstiņas kombinācijas pārbaudi var pieprasīt komandas kapteinis.

Komandas kapteinim ir arī tiesības norādīt tiesnešiem uz pretinieku komandas citu nepareizu inventāru, bet šajā gadījumā tiesneši lemj, veikt vai neveikt kādas darbības. Mērīšanu un nūjas kāta/lāpstiņas kombinācijas pārbaudi var pieprasīt jebkurā laikā, bet to nedrīkst izdarīt līdz spēles apturēšanas brīdim. Ja pārbaude tiek pieprasīta spēles apturēšanas laikā, tā ir jāveic nekavējoties, tajā skaitā saistībā ar vārtiem un soda metieniem, ja vien, pēc tiesnešu domām, tas negatīvi neietekmē pretinieku komandas situāciju. Šajā gadījumā pārbaude jāizdara nākamajā spēles apturēšanas laikā. Tiesnešiem pēc kapteiņa pieprasījuma ir jāpārbauda izliekums vai nūjas kāts/lāpstiņu, bet komandai vienā pārtraukumā ir atļauta tikai viena pārbaude. Pie sekretariāta inventāra pārbaudes laikā drīkst atrasties tikai komandu kapteiņi un spēlētājs ar pārbaudāmo inventāru. Pēc mērījuma izdarīšanas pārbaudes  spēle tiek atjaunota situācijā, kādā tā bija pirms pārtraukuma.

 

5    Standartsituācijas

 

501 Standartsituāciju vispārīgie noteikumi

1) Ja spēle ir bijusi apturēta, tā jāatsāk standartsituācijā, kādā tā bija pirms pārtraukuma. Standartsituācijas ir izspēles, iemetieni, soda sitieni un soda metieni.

2) Tiesnešiem jālieto viens signāls, jāparāda noteiktie žesti un jānorāda standartsituācijas vieta. Pēc signāla bumbiņa var tikt spēlēta, ja tā nav kustībā un atrodas pareizajā vietā.

Tiesnešiem vispirms ir jāparāda darbības žests un pēc tam iespējamais pārkāpuma žests. Pārkāpuma žests jārāda tikai tad, kad tas nepieciešams, taču vienmēr saistībā ar pārkāpumiem vai soda metieniem. Ja, pēc tiesnešu domām, tas neietekmē spēli, izpildot iemetienu vai soda sitienu, bumbiņa var nebūt pilnīgi apturēta vai var neatrasties precīzi pareizajā vietā.

3) Standartsituācijas izpildi nedrīkst nepamatoti novilcināt.

Tiesneši lemj, kas uzskatāms par nepamatotu novilcināšanu. Ja standartsituācijas izpilde tiek nepamatoti novilcināta, tiesnešiem, ja iespējams, ir jābrīdina spēlētājs, pirms kāda darbība tiek veikta.

 

502 Izspēle (802)

1) Jauna perioda sākumā un apstiprinot pareizi gūtus vārtus, bumbiņas izspēle tiek izpildīta laukuma centrā.

Ar izspēli apstiprināti netiek vārti, kuri gūti papildlaikā vai ar soda metienu, kas izšķir spēli, vai pēc perioda. Ja izspēle notiek centrā, katrai komandai jāatrodas savās laukuma pusēs no centra līnijas.

2) Ja spēle ir apturēta, un nevienai komandai netiek piešķirts iemetiens, soda sitiens vai soda metiens, spēle ir jāatsāk ar izspēli.

3) Izspēlei jānotiek tuvākajā izspēles vietā tai vietai, kurā bumbiņa atradās spēles apturēšanas brīdī.

4) Visiem spēlētājiem, izņemot tos, kuri izspēlē bumbiņu, nekavējoties, bez tiesnešu atgādinājuma jāieņem pozīcija ne tuvāk kā 3m no bumbiņas, ieskaitot nūjas.

Pirms izspēles tiesnešiem ir jāpārbauda, vai komandas ir gatavas un vai visi spēlētāji ir ieņēmuši pozīcijas.

5) Izspēli izpilda pa vienam laukuma spēlētājam no katras komandas. Spēlētājiem jābūt ar skatu uz pretinieku komandas laukuma puses īsāko malu, un pirms izspēles viņi nedrīkst būt fiziskā kontaktā. Kāju pēdām jāatrodas perpendikulāri centra līnijai. Katra spēlētāja abām kājām jābūt vienādā attālumā no centra līnijas. Nūja ir jātur normālā satvērienā un ar abām rokām virs satvēriena atzīmes. Lāpstiņām jābūt novietotām perpendikulāri centra līnijai katrā bumbiņas pusē, bet nepieskaroties tai. Normāls satvēriens nozīmē veidu, kādā spēlētājs tur nūju spēles laikā. Komandas, kura aizsargājas, spēlētājs izvēlas, kurā pusē bumbiņai novietot savu nūju. Ja izspēle notiek uz centra līnijas, tad izvēli izdara viesu komandas spēlētājs. Bumbiņai ir jāatrodas pret lāpstiņu vidusdaļām. Ja spēlētājs, kurš piedalās izspēlē, nepilda tiesnešu norādījumus, izspēlē jāpiedalās citam spēlētājam, kurš atrodas laukumā. Ja ir domstarpības saistībā ar mainīšanos pirms izspēles, viesu komandai maiņa ir jāveic pirmajai.

 

6) No izspēles bumbiņa var tikt raidīta tieši vārtos.

 

503 Gadījumi, kad spēle jāatsāk ar izspēli

1) Ja bumbiņa ir netīši bojāta.

2) Ja bumbiņa ir kļuvusi spēlei nederīga. Pirms spēles apturēšanas tiesnešiem jādod spēlētājiem iespēja pabeigt situāciju.

3) Ja apmales daļas ir sadalījušās, un bumbiņa nonāk šīs vietas tuvumā.

4) Ja vārti ir netīši izkustināti un īsā laika posmā nav novietojami atpakaļ.

    Vārtsarga pienākums ir novietot vārtus atpakaļ, tiklīdz tas ir iespējams.

5) Ja spēlētājs ir nopietni savainots vai, ja savainots spēlētājs tieši ietekmē spēli. Tiesneši izlemj, kas ir uzskatāms par nopietnu savainojumu, bet, tiklīdz par to rodas aizdomas, spēle ir jāpārtrauc nekavējoties.

6) Ja spēles laikā ir radusies neparedzēta situācija. Tiesneši izlemj, kas ir uzskatāms par neparedzētu situāciju, bet tas vienmēr iekļauj: starp citiem, nepiederošas personas vai priekšmeti uz laukuma; ja gaismas ir nodzisušas vai nu pilnīgi vai daļēji, un ja beigu signāls atskanējis kļūdaini vai gadījumā, kad tiesnesim ir trāpījusi bumbiņa, kas ir ietekmējis spēles gaitu.

7) Ja vārti netiek ieskaitīti, lai gan pārkāpums, par kādu piešķirams soda sitiens, nav izdarīts.

    Tas ietver arī to, ja bumbiņa nokļūst vārtos, nešķērsojot vārtu līniju no priekšpuses.

8) Ja soda metiens nav rezultatīvs.

    Tas ietver arī to, ja soda metiens ir izpildīts nepareizi.

9)  Ja aizturētā soda laikā pārkāpēja komanda iegūst un kontrolē bumbiņu.

    Tas ietver arī to, ja nepārkāpēja komanda, pēc tiesnešu domām, cenšas novilcināt laiku.

10) Ja ir piešķirts sods par pārkāpumu, kurš nav saistībā ar spēli, bet ir izdarīts vai atklāts spēles laikā. Tas ietver arī to, ja sodītais spēlētājs uziet laukumā, pirms viņa soda laiks ir beidzies.

11) Ja tiesneši nespēj izlemt iemetiena vai soda sitiena virzienu. Tas ietver arī to, ja abu komandu spēlētāji pārkāpumus izdara vienlaicīgi.

12) Ja tiesnešu lēmums tiek uzskatīts par nepareizu.

Tas iekļauj to, kad tiesnesis kļūdaini nosvilpj skaitliskā sastāva pārkāpumu un parāda, kad komanda spēlē bez vārtsarga.

 

504 Iemetiens (803)

1) Ja bumbiņa atstāj laukumu, iemetiens ir jāizpilda nepārkāpējai komandai.

Par pārkāpēju komandu uzskatāma tā, kuras spēlētājs vai spēlētāja inventārs pēdējais skāris bumbiņu, pirms tā atstājusi laukumu. Tas ietver arī gadījumu, kad spēlētājs cenšoties noņemt bumbiņu no vārtiem pieskaras tīklam, neaizskarot bumbiņu.

2) Iemetiens ir jāizdara pretī vietai, kurā bumbiņa atstājusi laukumu, 1,5m attālumā no apmales, bet nekad aiz iedomātajiem vārtu līniju pagarinājumiem. Ja, pēc tiesnešu domām, tas neietekmē spēli, bumbiņa var nebūt pilnīgi apturēta vai var neatrasties precīzi pareizajā vietā. Ja komanda gūst priekšrocību, izpildot iemetienu tuvāk nekā 1,5m no apmales, tas ir atļauts. Iemetiens, kurš būtu jāizpilda aiz iedomātā vārtu līnijas pagarinājuma, ir jāizdara no tuvākās izspēles vietas. Ja bumbiņa skar griestus vai priekšmetus virs laukuma, iemetiens jāizdara 1,5m attālumā no apmales un tādā pašā attālumā no centra līnijas, kā vieta, pretī kurai bumbiņa skārusi griestus vai priekšmetus virs laukuma.

Florbola akadēmijaFlorbola ziņasTautas Florbola LīgaUnihoc Riga CupBlindsaveMY floorballBlackrollRockets